Steve Gaysinskiy Photography | Alec's Bar Mitzvah

Outdoor Session

Outdoor Session

Indoor Session

Indoor Session

Bar Mitzvah Celebration @ Sofitel Hotel

Bar Mitzvah Celebration @ Sofitel Hotel