Steve Gaysinskiy Photography | Jordan's Bar Mitzvah

Ceremony @ Temple Rodef Shalom. San Rafael.

Ceremony @ Temple Rodef Shalom. San Rafael.

Celebration @ Marin Yacht Club

Celebration @ Marin Yacht Club